Обласний мистецький ліцей в
с. Олександрія Рівненської обласної ради

2021-2022 навчальний рік

  Робота Обласного мистецького ліцею в с. Олександрія Рівненської обласної ради у 2021-2022 навчальному році була спрямована на реалізацію положень Конституції України, на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти», постанови Кабінету Міністрів від 27 серпня 2010 року №776 «Про внесення змін до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року №24, постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», положення про мистецький ліцей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 р. №1313, Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти (зі змінами і доповненнями), Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (Наказ МОН від 16.04.2018 року №367), рекомендацій щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2021-2022 н.р., створення умов для забезпечення відповідного рівня загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного Стандарту повної загальної середньої освіти, всебічного розвитку талановитої молоді, яка здатна до життя в суспільстві, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

  На початку 2021-2022 навчального року у ліцеї було відкрито 11 класів з них 1-4 класи – 4; 5-9 – 5 класів, 10-11 – 2 класи. Мова навчання – українська. Профіль навчання – мистецький.

  Станом на 05.09.2021 року кількість учнів становила 165 осіб. Середня наповнюваність учнів у класах складала 14 осіб.

   Упродовж року з ліцею вибуло 11 учнів у зв’язку з переходом на навчання в інші заклади, прибуло 4 учні. Кількість учнів на кінець навчального року становила 158 осіб.

  Упродовж року навчальний заклад в основному забезпечений кадрами.

  Освітній процес забезпечували 40 педагогічних працівників: 15 педагогів вищої кваліфікаційної категорії, 5 – першої кваліфікаційної категорії, 10– другої кваліфікаційної категорії, 10 спеціалістів, в тому числі 4 старших вчителя, 1 вчитель-методист.

Упровадження мовного законодавства

  У 2021-2022 навчальному році в закладі освіти реалізовувалися практичні заходи щодо впровадження мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної. Відповідно до вимог статті 10 Конституції України у школі систематично проводилася робота щодо забезпечення державної політики всіх рівнів та дотримання чинного законодавства. Освітній процес здійснювався державною мовою.

  Основними найважливішими напрямками діяльності педагогічного колективу закладу освіти були:

 • створення національної системи виховання та освіти, орієнтованої на духовно вільну, творчу, гармонійно розвинену особистість національно свідомих громадян;

• забезпечення умов для постійного перебування школярів під впливом духовної культури українського народу з метою розкриття та розвитку їх природних здібностей;

• залучення дітей раннього віку до культури та історії свого народу;

• створення умов для перебування учнів під безпосереднім формуючим впливом україномовного середовища;

• здійснення естетичного та емоційного розвитку дітей засобами мистецького напрямку;

• державною мовою викладаються всі навчальні дисципліни інваріантної та варіативної складової навчального плану закладу освіти;

• учнів, що не вивчають українську мову, в ліцеї немає;

• всi члени педагогічного колективу ліцею володіють державною мовою на належному рiвнi та постійно працюють над підвищенням культури українського мовлення, через систему самоосвітньої роботи;

• діловодство та ведення шкільної документації, взаємовідносини з державними, громадськими організаціями ведеться виключно державною мовою;

• державною мовою проводяться засідання педагогічної ради, виробничі наради, збори колективу, семінари, педагогічні читання;

• тексти оголошень і повідомлень, плакатів, афіш, реклами виконуються українською мовою;

• інтер'єр та оформлення шкільного приміщення, навчальних кабінетів здійснюється державною мовою;

• y всiх класних кімнатах представлено державну символіку;

• в шкільній бібліотеці оформлені тематичні полички та папки: «Українська національна символіка», «Мова-душа народу»;

• постійно діють виставки до Дня народження українських письменників та поетів;

• з метою національної-патріотичного виховання, усвідомлення своєї етнічної спільноти, утвердження національної гідності, виховання любові до рідної землі, свого народу, проводяться різноманітні виховні заходи: конкурси ораторського мистецтва, українські ігри та козацькі забави тощо.

  У 2021-2022 н.р. освітній процес закладу освіти був організований відповідно до затверджених в установленому порядку освітньої програми, навчального плану і річного плану роботи ліцею.

   Навчальний план закладу на 2021-2022 навчальний рік складено:

- для 1-2-х класів – за Типовими освітніми програмами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019, №1272;

- для 3-4-х класів – за Типовими освітніми програмами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019, №1273;

- для 5-9 класів – за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018, №405;

- для 10-11 класів – за Типовими освітніми програмами закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018, №408;

- освітня галузь «Мистецтво» реалізовувалась через вивчення предметів: музична грамота, сольфеджіо; хоровий спів; сольний спів; історія музичного мистецтва. Музичний інструмент (бандура) та сольний спів викладався індивідуально (наказ Міністерства культури України від 11.08.2015, №588).

  За підсумками 2021-2022 навчального року із 158 учнів 1-11 класів:

- 61 учень 1-4 класів оцінені вербально;

- 97 учнів 5-11 класів атестовані з усіх предметів за 12-бальною шкалою оцінювання навчальних предметів;

- 150 учнів 1-10 класів переведено до наступних класів;

- 8 учнів (5, 6, 7, 8, 10 класи) нагороджені Похвальними листами;

- учениця 11 класу отримала Золоту медаль.

 

 Серед значних недоліків у роботі вчителів-предметників слід зазначити, що 66% учнів 5-11 класів мають середній рівень навчальних досягнень за 12-бальною шкалою. Слід розробити кожному вчителю систему заходів, спрямованих на покращення ефективності роботи педагогів в напрямку підвищення якості освіти.

  Відповідно до плану роботи мистецького ліцею на 2021–2022 навчальний рік, з метою визначення рівня виконання та послідовності вивчення навчального матеріалу відповідно до вимог навчальних програм, інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо організації освітнього процесу в 2021-2022 навчальному році, адміністрацією закладу проаналізовано стан виконання навчальних планів і програм за 2021–2022 навчальний рік.

   Перевірка передбачала виявлення відповідності тематики фактично проведених уроків з усіх предметів вимогам навчальних програм, погодинну відповідність  календарному плануванню, виконання передбачених програмами контрольних, лабораторних, практичних робіт, уроків розвитку зв’язного мовлення, позакласного читання, проведення тематичного оцінювання, академічних концертів з музичного інструменту бандура.

  Вивчення питання шляхом самоекспертизи показало, що викладання навчального матеріалу здійснювалося за навчальними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України, Міністерством культури України (наказ №588 від 11.08.2015).

  Аналіз виконання навчальних планів і програм засвідчив, що у наявності та оформлені відповідно до нормативних вимог:

- календарні, індивідуальні, робочі плани вчителів-предметників;

- плани-графіки проведення практичних, контрольних, лабораторних робіт відповідають їх календарному плануванню;

- у 2021-2022 н.р. проведені повністю контрольні уроки, академічні концерти з профільних предметів;

- навчальні плани і програми з усіх предметів в 1-11 класах за  2021-2022 н.р. виконані в повному обсязі.

  Аналіз якості виконання навчальних програм показав, що контроль навчальних досягнень учнів 5-11 класів проводився за загальношкільним графіком контрольних робіт, що не допустимо перевантаження школярів: відповідно до санітарно-гігієнічних вимог. Не проводилося більше 1-єї контрольної роботи на день і не більше 3-х контрольних робіт на тиждень. Графік проведення контрольних робіт дотримано, про що свідчать записи на сторінках класних журналів, журналів групових, індивідуальних занять з профільних предметів.

  Практична частина всіх навчальних програм за 2021-2022 н.р. виконана повністю.

  Перевірка виявила, що вчителі мистецького ліцею здійснювали своєчасний контроль за рівнем компетентностей учнів шляхом усного опитування, проведенням самостійних, практичних, контрольних робіт, індивідуальних занять на музичному інструменті бандура, і це відображали через виставлення оцінок у класних журналах.

 Педагоги активно працювали над формуванням в учнів інформаційно-цифрової компетентності, використовуючи онлайн-технології в освітньому процесі під час навчання за дистанційною формою. Так використовували платформу Google Meet, що давало можливість організовувати уроки в реальному часі з синхронним виконанням різноманітних вправ та демонстрацію відеоматеріалів, презентацій, усного опитування, виконання тестових завдань.

  Для розміщення домашніх вправ, завдань для контрольних і самостійних робіт було застосовано Інтернет-платформу PadLet. Активно педагоги використовували Viber, куди надсилали повідомлення про дату та час проведення дистанційного уроку відповідно до затвердженого розкладу, а також здійснювалося спілкування з батьками учнів 1-11 класів.

 Для закріплення знань у форматі тестування широко використовували вчителі освітні проєкти «На урок», «Всеосвіта», Google Classroom.

  Аналізуючи підсумки навчальних досягнень та моніторинг успішності учнів 5-11 класів на кінець 2021-2022 навчального року з профільних дисциплін потрібно зазначити, що 21 учень отримали бали високого рівня, 50 учнів – достатнього рівня, 24 учні – середнього, початкового рівня на кінець навчального року немає. 

  Найвищі результати з профільних дисциплін показали учні 5, 7, 9 класів, де найбільший відсоток високого та достатнього рівнів навченості. На відмінно закінчили навчальний рік 21 учень ліцею.

  Для моніторингу системи оцінювання навчальних досягнень учнів за 2021-2022 н.р. використано підсумкове, семестрове та річне оцінювання. Протягом навчального року систематично здійснювався моніторинг освітнього процесу, головною метою якого було збирання, обробка, зберігання та поширення інформації про оцінювання й аналіз її показників на своїх рівнях функціонування та наступної корекції.

 Основні функції оцінювання учнів 1-4 класів ліцею – це формувальна, діагностувальна, мотиваційно-стимулювальна, коригувальна, прогностична, констатувальна, виховна.

  Рейтингова система оцінювання результатів навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснювалася за участю педагогів за результатами семестрового оцінювання. За таблицями успішності класу, які класні керівники 5-11 класів оформили на кінець 2021-2022 н.р. визначено рівні навченості учнів, рейтинг класів за високим та достатнім рівнем навченості і рейтинг навчальних досягнень в загальному.

  Протягом 2021-2022 навчального року виховну роботу  в Обласному мистецькому ліцеї в с. Олександрія було організовано з урахуванням основних положень Конституції України згідно із Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї», інформаційними матеріалами «Про деякі питання організації виховного процесу у 2021-2022 н.р. щодо формування у дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок, національно-патріотичного виховання, профілактики булінгу (цькування), кримінальних правопорушень, вживання наркотичних і психотропних речовин, запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми» (додаток до листа МОН України від 07.08.2018 №1/9-486).

  Засадами державної політики у сфері освіти та принципами освітньої діяльності є: єдність навчання, виховання та розвитку (ст. 6 Закону України «Про освіту»). Серед основних завдань ліцею з виховного напрямку – національне виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка учнів до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім’ї за освіту і виховання дітей.

  В рамках реалізації завдань виховної роботи ліцею була проведена певна робота. Особлива увага в закладі приділялась національно-патріотичному вихованню.

  Стратегічні підходи до національно-патріотичного виховання дітей та молоді в системі освіти визначено Указом Президента України від 18.05.2019 № 286/219 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 932 «Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки» та  від 30 червня 2021 р. № 673 «Державну цільову соціальну програму до національно-патріотичного виховання на період до 2025 року». Керуючись ст. 26,59,73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою формування національно свідомої, активної, всебічно розвиненої, патріотично налаштованої української молоді.

  Протягом 2021-2022 навчального року в ліцеї були проведені наступні заходи:

  До Дня захисника України: година спілкування «Слава героям України»; «Перлина України» (за сценарієм програми «Хто зверху?»); квест «Ми діти козацького роду»; конкурс малюнків  «Дякую солдатам за мирне небо!».

  Пройшли заходи до Дня Гідності та Свободи України: онлайн-конкурс читців патріотичних віршів серед учнів 5-11 класів. Колективна робота виховної групи 1-2 класів «Карта Гідності України. Ми разом! Ми – одна країна!»; акції «Долонька єдності», «Запалимо свічки за єдину Україну», з метою вшанування пам’яті загиблих за гідність та свободу в Україні.

   До Міжнародного дня миру було проведено годину спілкування в 10 класі «Давайте жити мирно!» з метою націлення на важливість вміння розв’язувати конфлікти мирним шляхом. Класний керівник 10 класу, провела годину спілкування з учнями до Дня людей з обмеженими можливостями «Можливості – обмежені, здібності - безмежні».

  До Дня жертв Голодомору було проведено в 2 класі годину спілкування «Запали свічку!»; в 4 класі – лекція-вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. з використанням презентації та відео; у виховній групі 1-2 класів – проведено годину спілкування «Говоримо сьогодні, пам’ятаємо завжди» та творчу роботу «Колосок пам’яті».

  До Дня права було проведено наступні виховні заходи: в 2 класі – година спілкування «Права та обов’язки дітей», лепбук «Немає прав без обов’язків»; в 4 класі – виготовлення плакату «Знай свої права, дитино!», малюнки про права та обов’язки; в 6 класі – година спілкування «Права знаєш, себе захищаєш»; виховна група 1-2 класів – виготовлення стінгазети «Бути дитиною в Україні»; виховна група 5 класу – створення презентації «Мої права».

  У 2 класі було проведено годину спілкування «Толерантність – одна з найважливіших чеснот людини», створено лепбук.

  У виховній групі 8-11 класів проведено диспут «Поговоримо про булінг».

   До Дня писемності в 4 класі було проведено виховну годину «Мова наша солов’їна!» з різними конкурсами «Ребуси», «Бліц-турнір», «Літературний», «Продовж прислів’я».

  Активну участь взяли всі учасники освітнього процесу у флешмобі «Українська хустка». Створено відео за участю учнів та класних керівників 1-11 класів. У 5 класі проведено годину спілкування «Хустка та віночок – берегині вроди».

  В шкільному музеї «Ремесла Волині» було проведено «Андріївські вечорниці на сучасний лад» учнями 8-10 класів.

  З 07 по 21 грудня 2021 року у виставковій залі ліцею було проведено огляд-виставки «Світ ляльки-мотанки» та проведено майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки для учнів 1-4 класів.

  Учні 1-3 класів відвідали резиденцію Святого Миколая у смт. Клевань. Новорічне диво неможливо уявити собі без подарунків. Отож, учні 2 клас  зробили подарунки «Таємному другу».

  Учні 6 класу відвідали замки Львівщини.

  Проведено новорічне свято «Аліса в країні Чудес». Було створено та оформлено новорічні фотозони. Розважальний захід «Зустрічаємо Новий Рік» (новорічні фанти) було проведено учнями 5 класу. В конкурсі «Сніговик мого класу» взяли активну участь учні 1-11 класів.

   Виховна робота в умовах воєнних дій продовжувалась і в онлайн форматі. Класні керівники в мережі Facebook висвітлювали заходи-марафони до Дня вишиванки, Дня захисту дітей. До Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги у Другій світовій війні пройшов урок історії України у 10 класі «Масові репресії в нашому краї».

  До Дня вшанування Героїв Небесної Сотні пройшли: тематичні уроки пам'яті «Герої сьогодення», перегляд документальних фільмів з обговоренням, присвячених подвигу Героїв Небесної Сотні.

  Заходи до Дня Соборності України: флешмоб «Україна – єдина соборна держава», урок-квест «Соборна Україна», перегляд фільму «Свято Злуки. Політика пам’яті» учнями 9-11 класів.

   До Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС проведені: онлайн відеоспогад «Чорнобильський набат», відеопрезентація «Дзвони Чорнобиля», єдиний тематичний онлайн-урок «Мій біль – Чорнобиль».

   До Дня пам’яті та примирення і 77-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні учні ліцею долучилися до онлайн марафону «Квіти пам'яті», в режимі онлайн пройшла єдина виховна година «А мак цвіте», «Ніхто не забутий, ніщо не забуте». Пройшли онлайн заходи до Дня Європи в Україні: віртуальна подорож країнами Європи.

 Протягом 2021-2022 навчального року практичним психологом виконувалась робота з психологічного супроводу освітнього процесу: психологічне діагностування, консультаційна, корекційна, профілактична, просвітницька робота, соціально-психологічні дослідження. Здійснено: комплексне психодіагностичне обстеження першокласників.

 Проведено заходи до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», оформлено інформаційний куточок «Мій світ без насильства», створені міні-проєкти «Насильству немає виправдання».

   З нагоди Всесвітнього дня боротьби зі СНіДом для учнів 9-11 класів було проведено відеолекторій «ВіЛ/СНіД: передбачити, уникнути, не захворіти», учні 7-8 класів взяли участь у вікторині «Що ви знаєте про ВіЛ/СНіД?».

  Учні були залучені до марафону «Добротою зігріваючи серця». Проведено виставку малюнків «Світ без насильства очима дітей».

  Для педагогів ліцею було проведено просвітницькі бесіди з питань ознайомлення з нормативно-правовими документами щодо форм насильства, булінгу, відповідальності за його вчинення відповідно до чинного законодавства України.

  Проведено тренінгові заняття для учнів 5-11 класів на тему «Безпечний простір – «Ні булінгу!». З учнями 1-4 класів створено відеоролик до Міжнародного для толерантності «Толерантність – це мистецтво жити разом».

  Проводилась профорієнтаційна робота серед учнів старших класів, а саме: інформаційний куточок «У світі професій багато, але лише одна із них твоя», буклети з різною профорієнтаційною інформацією, інформацією про типи професій.

  Учні 4-6, 11 класів були залучені до створення профорієнтаційних проєктів «Професії відомих українців», «Моя професія – моє майбутнє».

  Індивідуальна та групова консультаційна робота з батьками була  направлена на інформування щодо адаптаційного процесу учнів до нових умов навчання, динаміки розвитку дітей, виявлених психологічних особливостей учнів.

  З метою запобігання та протидії булінгу та насильству в освітньому середовищі, в ході просвітницької та профілактичної роботи, для учнів 6-11 класів проведено відеолекторій «Що потрібно знати про булінг», пам’ятки для здобувачів освіти: «Кібербулінг», «Безпека дітей в Інтернеті», «Що робити, коли ви стали свідком булінгу», «Чим відрізняється булінг від конфлікту?». Для учнів 5-11 класів проведено тренінггові заняття та профілактичні бесіди, корекційні заняття. Випадків булінгу (цькування) в закладі не зафіксовано.

  Здійснювалась робота із педагогічними працівниками: консультації щодо організації дистанційної роботи з учнями та їх психологічну підтримку в умовах війни, поради педагогам щодо відновлення освітнього процесу в умовах війни, правила організації навчання під час війни.

  Для учнів початкових класів було проведено інтерактивні заняття «Безпечний Інтернет», «Подорож безпечною Мережею». Для учнів 5-11 класів – «Безпека дитини в Інтернеті», «Як не стати жертвою грумінгу», «Інтимні селфі в Інтернеті – жарт чи небезпечний ризик?»,  з учнями 4-6 класів створено плакати «Безпека в Інтернеті» та «Небезпека в Інтернеті».

 Для дітей ВПО було проведено пізнавальні заходи та арттерапевтичні заняття. Тематика їх була різною, але мета одна – створити дружню й позитивну атмосферу, згуртувати дітей та подарувати їм приємні, світлі емоції. В ігровій формі говорили з дітьми про літні канікули, творче ставлення до справи, дбайливе ставлення до власного здоров’я. З дітьми працювали над вираженням своїх почуттів: злості, безпорадності, суму, радості та вимальовували їх.

  В ліцеї функціонують гуртки: капела бандуристів «Струни вічності», керівник колективу подала документи на підтвердження звання «Зразковий колектив». У закладі займається вокальний ансамбль учнів старших класів «Голоси України», хор молодших класів «Перлинка» та хор старших класів «Палітра», дуети бандуристів, гуртки образотворчого мистецтва. З метою організації повноцінної роботи гуртків, проведено планування роботи згідно державних програм. 

 Учитель образотворчого мистецтва провела мистецький  вернісаж «Світ музики очима дітей», де під музику А. Вівальді  «Пори року» Зима, учні робили  новорічні іграшки на ялинку. Веселим, захоплюючим для учнів та новим, пізнавальним для вчителів базових предметів стали конкурс «Спритний бандурист», де учні старших класів навчали вчителів грати на бандурі знайомі мелодії та караоке-конкурс, у якому вчителі змагалися на краще виконання пісень під фонограму. У цих конкурсах  учнівське жюрі визначало переможців і нагороджували учасників Дипломами.

   До Дня народження закладу учителі та учні підготували відеоролик з концертними номерами, який був висвітлений на сайті закладу. 

  У  2021 – 2022 навчальному році  наші учні були активними учасниками в дистанційних фестивалях-конкурсах. У підсумку маємо такі перемоги :                                          

   III місце у  IV Всеукраїнському фестивалі – конкурсі  бандурного мистецтва «Кобзарському роду нема переводу» м. Кам’янець – Подільський,  номінація вокал (2 категорія).

   I місце у Міжнародному дистанційному багатожанровому фестивалі – конкурсі «Острів Злагоди» м. Запоріжжя – Sofia, номінація вокально – інструментальний жанр (3 категорія).

   На постійному контролі знаходилось відвідування учнями ліцею. У зв’язку з пандемією COVID-19, у ліцеї було запроваджено звітування по відсутнім у онлайн форматі. Проводився щоденний моніторинг на хворих учнів, вчителів та працівників на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену корона вірусом SARS-CoV-2і у разі їх виявлення приймалися відповідні рішення.

   Також, у зв’язку з воєнними діями та оголошеним військовим станом у країні та необхідністю евакуюватися з небезпечних регіонів питання контролю за дітьми стало особливо гостро. Тому адміністрація закладу тримала на постійному контролі пересування колективу ліцею. Класними керівниками налагоджений тісний контакт з кожною сім’єю. Проводився  щоденний моніторинг за пересуванням сімей і дітей в них.

  На період запровадження воєнного стану в Україні (Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні») в ліцеї, на постійній основі, проходить інформування учасників освітнього процесу та працівників закладу про межі поширення, наслідки, способи та методи захисту. Правила поведінки та як діяти в разі виявлення мін та інших вибухонебезпечних предметів.

  У 2021-2022 навчальному році методична робота в мистецькому ліцеї здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Державних Стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти, Концепції Нової української школи, Положення про мистецький ліцей, затвердженого Постановою Кабінетів Міністрів України №1313 від 23.12.2020, річного плану роботи ліцею на 2021-2022 н.р., наказу №102 від 19 жовтня 2021 року «Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками у 2021-2022 навчальному році».

 Методична робота була спрямована на подальшу реалізацію педагогічної та методичної проблеми ліцею, що полягає у формуванні компетентнісних якостей особистості учня – національно свідомого громадянина і патріота України шляхом впровадження інноваційних технологій навчання і виховання. З цією метою в ліцеї протягом навчального року продовжували працювати методичні об’єднання вчителів мистецького напрямку, учителів суспільно-гуманітарного циклу, класних керівників, вчителів початкових класів, вчителів природничо-математичного циклу, вихователів. Протягом 2021-2022 н.р. проведено по 4-5 засідань: два засідання – очна форма, решта – дистанційно, під час яких обговорено як організаційні питання, так і науково-методичні питання щодо впровадження в освітній процес нових технологій, інтенсивних форм і методів навчання у процесі формування комунікативних компетенцій учнів. Приділялась увага питанням самоосвіти вчителів на освітніх онлайн формах, організації дистанційного навчання під час воєнного стану в Україні та вибору оптимальних освітніх онлайн-платформ навчання.

 Під час навчання за дистанційною формою педагоги використовували онлайн-сервіс Google Meet, що дало можливість організовувати проведення уроків в реальному часі з синхронним використанням різноманітних вправ та демонстрацією відеоматеріалів, презентацій. Вчителі закладу широко використовували YouTube-канали з навчальних предметів, освітні сервіси Google, презентації PowerPoint, матеріали сайтів «Всеосвіта», «На урок».

  Учні мистецького ліцею брали участь у заходах:

- на вшануванні 370-тої річниці пам’яті героїв загиблих у битві під Берестечком на території історико-меморіального заповідника «Поле Берестецької битви» (липень 2021 року);

-  популяризували традиційне мистецтво на фіналі обласної спартакіади «Рух заради здоров’я», де облаштували власну фотозону з автентичних «скарбів» музею «Ремесла Волині» нашого закладу (вересень 2021 року);

- вчителі музичного профілю відвідали етнофестиваль «Лірницька Покрова на Оствиці» (жовтень 2021 року);

- концертні номери звучали на святковому онлайн-концерті, присвяченому 15-річчю з дня заснування навчального закладу та 10-річчя відкриття шкільного музею (листопад 2021 року);

- серед учнів 2-9 класів був проведений майстер-клас по виготовленню новорічних іграшок (грудень 2021 року);

- учні та вчителі брали участь у святковому концерті «Різдвяні віншування» (січень 2022 року);

- концертними номерами вітали переможців конкурсу «Вчитель року-2022», РОІППО (лютий 2022 року);

- проведена онлайн-виставка малюнків для учнів 1-4 класів «Що робить мене щасливим» (березень 2022 року);

- участь учнів-художників у шкільній виставці «Великодні барви», 20 учасників (квітень 2022 року);

- 15 робіт «Великдень» відправлено до наших воїнів з області;

- учителі та учні ліцею організували концерт «З Україною в серці» для внутрішньо-переміщених осіб (травень 2022 року);

  Робота вчителів з обдарованими учнями має досить високі показники та здобутки:

- учениця 7 класу стала Лауреатом ІІ ступеня на Міжнародному дистанційному багатожанровому фестивалі-конкурсі «Острів злагоди» (м. Запоріжжя, листопад 2021 року) у номінації «вокально-інструментальний жанр»;

- дует бандуристів отримали Диплом І ступеня на 14-тому Всеукраїнському багатожанровому двотурному конкурсі-фестивалі «Країна ARTFEST» (м. Вінниця, листопад 2021 року) у номінації «інструментальний жанр»;

- учениця 5 класу стала Лауреатом І премії на Міжнародному фестивалі-конкурсі мистецтв «Зірка в шоколаді» (м. Умань, грудень 2021 року) у номінації «академічний вокал»;

- ансамбль «Голоси України» стали Лауреатами І ступеня на ІІ Всеукраїнському 2-туровому вокальному конкурсі «Світ литинства-2022» (м. Миколаїв, лютий 2022 року) у номінації «естрадний вокал»;

- учениця 5 класу стала Лауреатом І ступеня на Міжнародному двотуровому багатожанровому фестивалі-конкурсі «Сяйво Хортиці» (м. Запоріжжя, квітень 2022 року) у номінації «вокально-інструментальний жанр»;

- хор старших класів «Палітра» брав участь у міжнародному двотуровому благодійному дистанційному багатожанровому фестивалі-конкурсі «Перлина Дніпра» (м. Запоріжжя, травень 2022 року) у номінації «академічний вокал».

  Учні ліцею учасники і переможці конкурсів з образотворчого мистецтва:

- «Мир очима дітей» (м. Рівне, жовтень 2021 року) – І місце ;

- Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку «Щаслива дитина – квітуча Україна» (м. Кропивницький, лютий 2022 року) – дипломи учасника отримали 15 учнів;

- Онлайн-виставка дитячих малюнків «Україна – мирна країна» (м. Кропивницький, лютий-квітень 2022 року) – дипломи учасників отримали 15 учнів.

  Організовано пройшов в ліцеї І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів.

   У ІІІ етапі ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика у 2021-2022 н.р. взяли участь 6 учнів мистецького ліцею. Переможцем цього конкурсу стала учениця 6 класу - ІІІ місце.

   Учасниками ІІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді були учні 5-10 класів (6 школярів).

   Брали участь учні закладу і в ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів: українська мова та література, математика, англійська мова, хімія, біологія.

   З метою пошуку розвитку навчання і виховання обдарованих дітей, здібної учнівської молоді 87 школярів, що становить 55% від загальної кількості здобувачів освіти, взяли участь у Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На урок». 

  У 2021–2022 навчальному році освітній процес забезпечували 40 педагогічних працівників (в тому числі 6 працювали за сумісництвом). Серед них: 20 вчителів, 6 вихователів, 1 керівник гуртка образотворчого мистецтва, 11 вчителів мистецького напрямку, практичний психолог, педагог-організатор.

  Для стимулювання творчого професійного росту вчителів широко використовувалася в ліцеї атестація педагогічних кадрів. Науково-методична підтримка в підготовці до атестації була надана вісьмом педагогам, які атестувалися у 2021–2022 навчальному році. Проведено моніторинг їх педагогічної діяльності. 

  Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800 «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» педагогічні працівники самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації. В закладі було складено план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2022 рік і затверджено на засіданні педагогічної ради (протокол №13 від 27 жовтня 2021 року).

  Суб’єктом підвищення кваліфікації є Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

  Станом на 14.06.2022 пройшли курси підвищення кваліфікації при РОІППО 17 педагогів. До кінця 2022 року мають пройти курси підвищення кваліфікації решта педагогічних праціників. Форма навчання – дистанційна.

 Педагоги мистецького ліцею активно залучались до онлайн-курсів, семінарів, конференцій:

- онлайн-марафон «Професійне зростання педагога, нові модливості та інструменти» (30.08.2021, 15 годин);

- онлайн-курс «Медіаграмотність для освітян» (04.09.2021, 60 години);

- онлайн-курс «Недискримінаційний підхід у навчанні» (17.10.2021, 32 години);

- онлайн-курс «Оцінювання без знецінювання» (02.11.2021, 30 годин);

- онлайн-курс «Академічна доброчесність» (07.11.2021, 4 години);

- онлайн-курс «Мистецтво викладання» (12.11.2021, 30 годин);

- онлайн-курс «Мистецтво викладання» (19.11.2021, 30 годин);

- онлайн-курс «Згуртування дитячо-учнівського колективу у закладі освіти» (29.11.2021, 30 годин) та «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості» (25.11.2021, 15 годин);

- онлайн-курс «Критичне мислення для освітян» (25.11.2021, 30 годин);

- онлайн-курс «30 кроків до Нової української школи» (05.02.2022, 30 годин);

- навчальний вебінар (математична освітня галузь) для педпрацівників, які навчатимуть учнів 5-тих класів у 2022/2023 н.р. (13-15.06.2022, 8 годин) ;

- навчальний вебінар (мовно-літературна галузь) для педпрацівників, які навчатимуть учнів 5-тих класів за Державним стандартом базової середньої освіти у 2022/2023 н.р. (15-17.06.2022, 8 годин);

- навчальний вебінар (громадянська та історична галузь) (22-23.06.2022, 6 годин);

- навчальний вебінар (мовно-літературна галузь (іншомовна освіта) (23-24, 27.06.2022, 8 годин).

  Серію вебінарів щодо роботи в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти було організовано з усіх предметів для учнів 5-тих класів.

   Протягом травня-червня 2022 року вчителі фізичної культури брали участь в семінарах, вебінарах:

- 04.05.2022 – семінар-практикум «Мотиваційні стратегії для дистанційних уроків фізичної культури»;

- 12.05.2022 – семінар-практикум «Реалізація компетентнісного підходу на онлайн-уроці фізичної культури»;

-  19.05.2022 – цифрова майстерня «Організація освітнього процесу з використанням цифрових інструментів»;

- 18.05.2022 – нетворкінг «Техніки підтримки дітей в освітньому просторі»;

- 26.05.2022 – семінар-практикум «Дитина з особливими освітніми потребами на уроці фізичної культури»;

- 03.06.2022 – освітній марафон «Викладання варіативного модулю «Чирлідинг» на уроках фізичної культури»;

- 27.05.2022 – освітній марафон «Фітнес технології для розвитку фізичних якостей на уроках фізичної культури»;

- 02.06.2022 – семінар-практикум «Нова українська школа: яким має бути урок фізичної культури»;

- 14.06.2022 – освітній марафон практик для вчителів фізичної культури «Нова українська школа: інновації у реалізації варіативного модулю «Гандбол» на уроках фізичної культури»;

- 16.06.2022 – семінар-практикум «Освітня галузь «Фізична культура» змінюємося разом з НУШ».

  Діяльність м/о вчителів суспільно-гуманітарного циклу базувалася на таких засадах:

- координація навчальної, науково-методичної, організаційної роботи вчителів-філологів, історії, правознавства;

- втілення в практику нових методик і технологій;

- здійснення методичного забезпечення викладання української мови та літератури, зарубіжної літератури, англійської мови, історії та правознавства;

- обмін досвідом роботи між членами м/о.

  Обов’язковим структурним елементом кожного засідання м/о була практична робота: моделювання уроку або його фрагменту, розв’язування ситуативних завдань, відповіді на проблемні запитання.

   Уже традиційно під час проведення Дня української писемності та мови були організовані заходи:

- Єдиний день грамотності (участь у Всеукраїнському радіодиктанті національної єдності);

- серія бібліотечних уроків на тему «Національний скарб – українська книга»;

- створення мовознавчих афіш;

- інтелектуальний конкурс «Від слова до слова – зложиться мова»;

- гра-конкурс «Мово українська, мово солов’їна»;

- мовно-літературний квест «О слово рідне, хто без тебе я?»;

- конкурс презентацій «Допоки є мова, то доти Україна Є!»;

- мовні баталії «Пан Суржик наступає».

  Було підготовлено і проведено в грудні 2021 року тиждень музичного та образотворчого мистецтва, під час якого з метою активізації пізнавальної діяльності учнів організовано:

- Мистецький вернісаж «Світ музики очима дітей».

- «Кобзарські гостини». Обмін досвідом за участю студентів Інституту мистецтв РДГУ.

- Музично-теоретичний брейн-ринг «Найрозумніший».

- Творчий звіт учнів вчителя Нагорної В.А. «Українська душа у струнах бандури».

- Конкурс серед вчителів музичного профілю «Веселий Бандурист» і «Співаймо душею».

   На засіданнях м/о класних керівників було опрацьовано нормативні документи щодо організації виховної роботи у 2021-2022 н.р., розроблено план дій класних керівників з питань профілактики травматизму учнів в ліцеї.

  Особлива увага зверталась на роботу класного керівника в адаптаційний період з учнями (1 та 5 класи); питанням національно-патріотичного виховання, превентивного та правового виховання.

   Практичним психологом ліцею проведено діагностичні заміри, консультації з класними керівниками, сплановано корекційну, роз’яснювальну роботу з учнями. Проведено психолого-педагогічний консиліум «Адаптація учнів 5 класу до нових умов навчання», розроблено рекомендації та буклети для батьків учнів 1 та 5 класів з проблем адаптації учнів до навчання, дотримання правил безпеки життєдіяльності та організації навчання в умовах воєнного стану. Здійснювалася робота із педагогічними працівниками: консультування щодо організації дистанційної роботи з учнями та їх психологічної підтримки в умовах війни; розроблено та поширено поради педагогам щодо відновлення освітнього процесу та правила навчання під час війни.